Scholen

Op deze pagina vindt u het overzicht van de werkwijze van Leergeld met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage.

Wetswijziging Rijksoverheid – vrijwillige ouderbijdrage

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage voor het primair en voortgezet onderwijs is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Kern van de wijziging wordt door het Ministerie van OCW als volgt geformuleerd:

“Alle kinderen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Scholen worden verplicht dit expliciet te vermelden in de schoolgids en het schoolplan. Als ouders deze bijdrage niet voldoen, dan mag de school een leerling niet uitsluiten van deelname en ook geen alternatief bieden. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de school worden betaald” (OCW, 2021).

Beleid Leergeld

Per 1 augustus 2021 wijzigt het beleid van Leergeld omtrent vrijwillige ouderbijdragen. Dit gezien de nieuwe wet duidelijkheid verschaft over kosten voor activiteiten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. Ouderbijdragen zijn dus altijd vrijwillig van karakter. Dit betekent dat Leergeld deze kosten dan ook niet meer betaalt voor gezinnen die minimale financiële middelen hebben. 

Jeugdeducatiefonds

In steeds meer gemeenten is het Jeugdeducatiefonds actief. Het Jeugdeducatiefonds richt zich in het bijzonder op basisscholen (vroegontwikkeling) met veel kinderen die opgroeien vanuit een achterstand, omdat daar de nood het hoogst is. Scholen die voor certificering in aanmerking willen komen, kunnen contact met ons opnemen via info@jeugdeducatiefonds.nl. Voor meer informatie ga naar: www.jeugdeducatiefonds.nl.

Wat valt er onder vrijwillige ouderbijdrage?

Basisschool:

 • Overblijven bij een door de school voorgeschreven continurooster
 • Schoolkamp en schoolreis
 • Afscheid groep 8
 • Sinterklaas en kerstfeest
 • Bijles en huiswerkbegeleiding
 • Algemene vrijwillige bijdrage

Middelbare school:

 • Mentoruitje
 • Excursies
 • Brugklaskamp
 • Schoolreizen
 • Bijdrage aan Tweetalig Onderwijs
 • Examentraining
 • Bijles en huiswerkbegeleiding
 • Examengala

Mbo regelingen
Leergeld vergoedt geen kosten of laptop voor kinderen die naar het mbo gaan, daarvoor kunt u terecht bij het mbo-studentenfonds van de Rijksoverheid. Vergoedingen vanuit dit fonds lopen via de mbo school. Mocht de school hiervoor een inkomenstoets nodig hebben, dan kan Leergeld deze toetsing doen. Stuur hiervoor een e-mail met daarin de naam van de mbo school, de naam en geboortedatum van uw kind en een inkomensspecificatie die niet ouder is dan 3 maanden naar info@elkkinddoetmee.nl.